Läkare Hornstull - Liten privat mottagning med stora resurser
1 (6)
Region Stockholm
Vårdhygien, Box
17533
118 91 Stockholm
Telefon: 08-12313095
E-post: registrator.hsf@sll.se
Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardhygien
Besök oss: Magnus Ladulåsgatan 63 nb, Stockholm Kommunikation: T-bana, Medborgarplatsen
Hälso och sjukvårdsförvaltningen
Strategiska vårdgivarfrågor
Vårdhygien Stockholm
2019-05-06
För kännedom

Anteckningar från besök Barbro Taube Tells allmänmedicinska
mottagning för bedömning av vårdhygieniska förhållanden
uppmärksammade av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Deltagare:
Barbro Taube Tell, specialist inom Allmänmedicin och Susanna Widell, handläggare
för LOL-ärenden, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Mall Kriisa, överläkare,
Vårdhygien Stockholm, Strategiska vårdgivarfrågor, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. En vän till Barbro Taube Tell är närvarande, hon är
välbekant med mottagningens verksamhet
Besöksadress: Varvsgatan 31 Besöksdatum 20190301

Bakgrund
BTT har allmänmedicinsk specialistkompetens och genomgått AT- och

Bredäng. 2010 flyttade hon till aktuell lokal med allmänmedicinsk 1-läkarmottagning
med LOL-avtal.[BT1]  (1)
Fastigheten ägs och förvaltas av Svenska Bostäder, den är bygd på 1960-talet.
Städning utförs i egen regi.
Mottagningen ligger i gatuplanet med dörr direkt in från trottoar och med fönster
mot trottoaren. Fönstren är delvis täckta med insynsskyddande film.
Mottagningen har en golvyta på 46-50 kvm. Entrén från gatan leder in i ett
med tre stolar, en patienttoalett,
och ett Från receptionen nås via dörrar till ett mottagningsrum
och ett En ytterligare dörr leder från
mottagningsrummet till ett modifierat förråds-/diskrum med endast rostfri bänk
och skåp och ett städrum.
Aktuellt besök för vårdhygienisk bedömning görs enligt samråd till följd av ett
tidigare förvaltningsbesök 2019-02-11.

Lokaler och utrustning
Patienttoaletten är helkaklad med golvstående toalett, handfat och dusch.

då toaletten därmed utgör en bidédusch.(4) pumpflaskan för flytande tvål är
uppsatt. Flaskan med handdesinfektionsmedel står på handfatet. Hållare för
pappershandtork finns och vägghängd papperskorg.
på golvet.(5) Utrymmet ser rent ut. Däremot motsvarar utrymmets mått inte
handikappkraven.(3)  Sannolikt använder även personalen samma toalett.(6)

därefter en entrématta med gummerad undersida. (7)  Alla besökare uppmanas ta på
blåa plasttossor för att ”bibehålla renheten på mottagningens golv”. Det sitter
uppsatt på väggen flera anslag (8)
tidskrifter.(9)
och
för en mottagning.(11
för kök) motsvarar inte professionell mottagningsmöbel. (12) En stor vit skrivbordsstol i
skinnliknande material är sliten och är därför svår att rengöra. (13)
 
målat böjträ. Kanterna på stolarna är slitna, vilket försvårar bra rengöring.(14)
I receptionsrummet finns en hög disk (15) och utmed båda väggarna bakom disken
finns skåp som lätt öppnas, där finns pappersjournaler.
således oskyddad. (16)Då skåpdörrar öppnas ses blandad utrustning utan systematisk
ordning. (17) I reception liksom i mottagningsrum och personalrum/kök ses högar med
papper.(18)

brant trappa med ledstång i mässing leder upp till bädden.(19) Under sängen finns en
skrivarbetsplats med pappershögar och en skrivbordsstol (20)
 
Mottagningsrummet är möblerat med fällbord (arbets-/skrivbord),(12) skrivbordsstol,(13)
I ett
inbyggt kylskåp finns livsmedel och drycker i öppnade förpackningar. (22) löpband
står inträngt mellan arbetsbord och fönstervägg och (23) en massagebänk med
galonklädsel står mitt på golvet och används som undersökningsbrits.(24) Galonen ser
hel och ren ut. Bakom bänken finns två par ihopfällda bordsben. Det finns ett
handfat i rummet.
handdesinfektionsmedel och annan förvaring finns på handfatets kant. (5)
I mottagningsrummet finns dörr till ett litet städrum (2)
Golvförvaring - hink på rullstativ med moppres,(25) ,
med oklart innehåll(27). På en hylla ses en bunt med engångsdukar.
ger ett oorganiserat (28) och smutsigt intryck (29) med och
medel (31).
Ytterligare en dörr leder till ett litet förrådsrum med diskbänk. Enligt uppgift
förvaras inga läkemedel på mottagningen.
flertal etiketterade öppnade som inte ser fräscha ut. BTT anger
att dessa är hennes personliga läkemedel. Mängden är betydande (33). Skåpet har
masonitväggar invändigt som är omålade(34).
Det finns på mottagningen enkla medicintekniska artiklar som blodtrycksmanschetter,
reflexhammare, oftalmoskop och instrument för öronundersökning.

och upphängda vykort (35).  En flaska med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med
tensid ses och används enligt uppgift för rengöring och desinfektion.

Besöket(36).

Vilka patienter tas emot?

resistenta bakterier avvisas oberoende om de har riskfaktorer eller inte(39).
Verksamheten hänvisas till de skriftliga riktlinjer som finns i Handlingsprogrammet
för resistenta bakterier(40). Mottagningen ska därför med ledning av handlingsprogrammet
även kunna bereda patienter med bärarskap av resistenta bakterier
vård (41). Även förkylda patienter avvisas (42). Läkaren anger att majoriteten av de
patienter som besöker mottagningen är kända sedan tidigare, de behöver second
opinion eller har behov av samtal(43).
Granskning och bedömning vid aktuellt besök

Intryck(44). Läkaren anser att hygienen är god genom att avvisa patienter som
har resistensbärarskap eller har aktuellt pågående förkylning(45).

städredskap och metoder (46). Golvet utgörs av sk kork-o-plast med

golvbeläggning(47). Läkaren BTT framför ståndpunkter om patienter med t ex
MRSA- eller ESBL-bärarskap som inte motsvarar riktlinjerna i
Handlingsprogrammet (48).

vårdhygienisk standard (49) och ge Region Stockholm ett representativt intryck
för god vård (50).

renoveras. Mottagningens möbler, skåp och utrustning bör ses över och
planeras utifrån verksamhetens behov. Öppen förvaring ska minimeras.
Den utrustning och förråd som inte används ska flyttas ur verksamheten.
Städning, rengöring och ytdesinfektion ska ske enligt fastställda rutiner
med bra materialval. Förrådsskåp ska städas regelbundet och produkters
hållbarhet följas upp (51).

desinfektionsrutiner av tagytor, bör mottagningen även kunna ta emot
patienter med bärarskap av resistenta bakterier.

Referenser
Planering av vårdlokaler och operationsverksamhet
4 (6)
2019-05-06
Vårdhygieniska aspekter – riktlinje Locum för alla verksamheter.
https://www.locum.se/globalassets/global/3.Verktygen/6.-Styrdokumentfastigheter/
3.-Overgripande-anvisningar/Vardhygieniska-aspekter/Riktlinje--
-Vardhygieniska-aspekter_17-10-10.pdf
Byggenskap och Vårdhygien Vårdhygieniska aspekter vid ny- och
ombyggnation samt renovering av vårdlokaler 3:a upplagan
www.sfvh.se/bov-byggenskap-och-vardhygien
Basal hygien, arbetsmiljörisker och avfall
SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och
omsorg www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-5-10
E-utbildning om basal hygien: www.vardgivarguiden.se/e-learning
Kunskapssammanställning 2018:6 Arbetsmiljörisker med
antibiotikaresistenta bakterier. Arbetsmiljöverket.
AFS 2018:4, Smittrisker. Arbetsmiljöverket.
Handlingsprogram för att förebygga blodburen smitta.
www.vardgivarguiden.se/omraden/smittskydd/sjukdomar/handlingsprogr
am/forebygga_blodsmitta/
Arbetsmiljörisker
SOSFS 2005:26 Socialstyrelsens föreskrift Hantering av smittförenade
avfall inom vården http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-26
Avfallsförordning (2011:927)
www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Avfallsforordning-2011927_sfs-
2011-927/
Medicintekniska produkter, rengöring, desinfektion, sterilisering
och förrådshållning
SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8547/2008-10-
1.pdf
5 (6)
2019-05-06
Rengöring, städning och ytdesinfektion i vårdlokaler
www.vardhandboken.se avsnittet om städning och rengöring.
SS 8760014:2017 Rengöring och städning för minskad smittspridning inom
hälso- och sjukvården
Rengöring och Desinfektion av ytor i vårdmiljö RoD
www.vardgivarguiden.se/omraden/vardhygien/dokument/rengoring-ochdesinfektion/
rengoring-och-desinfektion/
Städning i vårdlokaler (SIV) www.sfvh.se/stadning-av-vardlokaler-siv
Ny reviderad version aktuell under 2019.
Smittskydd och vårdhygien
Smittskydd Stockholm för uppgifter om aktuella handlingsprogram,
uppgifter om smittskyddsanmälan, övriga smittskyddsfrågor och
kontaktuppgifter samt statistik: www.vardgivarguiden.se/smittskydd
Vårdhygien Stockholms län:
www.vardgivarguiden.se/behandlingsstöd/vardhygien för uppgifter om
vårdprogram, vårdhygieniska riktlinjer och kontaktuppgifter
Förebygga vårdrelaterade infektioner i Stockholms läns landsting
Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och
sjukvården www.vardgivarguiden.se/omraden/vardhygien/hygienrad-ochriktlinjer/
vardrelaterade-infektioner/
Mall Kriisa i samråd med Monica Ling-Roos
Överläkare Hygiensjuksköterska
6 (6)
2019-05-06

·         [BT1]