Läkare Hornstull - Liten privat mottagning med stora resurser
JL Region Stockholm

MEDDELANDE/ANMODAN
2019-09-09

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för enskilda vårdgivare och avdelningsstöd

Barbro Taube Tell Varvsgatan 21 117 29 Stockholm

Angående den pågående fördjupade uppföljningen av din verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL)

Ett preliminärt resultat av granskningen av dina inlämnade journaler visar stora brister. Dessa är bland annat:

1. Genomgående i din journalföring är din följsamhet till 3 kap. 6 och
10 §§ i patientdatalagen (2008:355) och punkterna 1.8, 2.9 och 10.7 i hälso- och sjukvårdsförvaltningens anvisningar ”Så får du rätt arvode” mycket bristfällig.
2. Omfattande brister har även noterats gällande din följsamhet till punkterna 1.5 och 1.6 i ovan nämnda anvisningar, samt 16 S i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning.
3. Granskningen har även visat att det inte alltid är styrkt att den vård som du utför är medicinskt motiverad enligt 3 § LOL och punkt 1.1 i hälso- och sjukvårdsförvaltningens anvisningar ”Så får du rätt arvode”.
4. Det förekommer uppenbara efterkonstruktioner i en del av dina journalanteckningar.
5. Ett relativt stort antal journalanteckningar saknas, vilket innebär att följsamheten till 26 S LOL är bristfällig.
6. Det förekommer omfattande missbruk gällande användningen av fri medicinsk service.

För att återkoppla till den sista punkten ovan har hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat att stänga av din rätt till fri medicinsk service under den fortsatta granskningen, från och med dagens datum.

Region Stockholm Box 6909 102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00 Fax: 08-123 131 01 E-post: registrator.hsf@sll.se

Säte: Stockholm Org.nr: 232100-0016 www.sll.se