Läkare Hornstull - Liten privat mottagning med stora resurser

Kommentarer till ÖL Mall Kriisas anteckningar avseende besök på min mottagning 190301
 
Denna handling har inte kommit mig tillhanda förrän möte med HSF 16 september 2019.
 
1 Det är för mig oklart var ifrån vårdhygien fått felaktiga uppgifter om min bakgrund.
Min specialistkompetens i allmänmedicin var klar i mitten av 90-talet. Jag har inte i tjänstgjort på vårdcentralen i Bredäng. Jag har sedan 1987 varit verksam som egen företagare med Försäkringskasseanslutning i Bredäng fram tills dess att verksamheten där avvecklades år 2010. Efter ett kort tags verksamhet som husläkare anslöts jag åter till det nationella taxan 1997. Jag tillhör sålunda de läkare som får ersättning utifrån LOL utan samverkanavtal 
 
2 Att beskriva väntrummet som minimalt, receptionen och personalutrymmet liksom mottagningen i sin helhet som trång, utgör tyckande. Normer saknas. Påpekas bör att mottagningen även tagit emot patienter beroende av permobil och sittandes i permobilen utan större hinder. Det finns inget som kan betraktas som ett normalt kök utan det finns en minimal pentrydel med ytterst litet kylskåp, mikrovågsugn och diskhon.
 
3 Vad gäller handikappanpassning, se särskild skrivelse.
 
4 Duschplatsen? Duschen används uteslutande för rengöring av toaletten. För att omöjliggöra användande som duschbidé, har en kåpa monterats över blandaren så att patienter ej kan komma åt kranarna.
Utrustningen har till syfte att förhöja renlighetsnivån och förhindra smittspridning genom att fekalierester spolas bort.
 
5 Vad gäller handdesinfektionsmedel på handfatet och icke upphängd toalettborsten så är detta åtgärdat. Vid utbildning arrangerad av vårdhygien i basalvårdhygien, noterade undertecknad att handdesinfektionsmedel även där stod på handfatet. Vårdhygiens personal ursäktade sig med att de bedrev utbildningsverksamheten i hyrda lokaler och därför inte satt upp dessa på ett föredömligt sätt i behållare på väggen.
6 Särskilt personalutrymme med dusch och toalett har funnits 450 m från mottagningslokalen., I den mån personalen använder mottagningslokalens toalett så har det skett enbart efter mycket noggrann rengöring. Detta beror bland annat på att den huvudsakliga personalen har klara drag av OCD varav en så gravt att hon har egen toalett i sitt egna hem som vare sig andra familjemedlemmar eller någon annan får använda. Detta något bisarra förhållande har medfört att mottagningens patienttoalett städas i betydligt högre omfattning och oftare än vad som är kravet utifrån basal hygien.
7 Golvrastret vid entrén liksom väntrummets matta med gummerad undersida är numer borttagna.
8 Flera anslag? Mig veterligen 2 stycken anslag med samma budskap. Ibland som vid akuta smittsamma infektionssjukdomar; influensa, vinterkräksjuka m.fl. som i första hand ska behandlas med egenvård i hemmet, kan inte alltid patientens önskemål tillmötesgås om hur och var vården ska utformas. Vi utarbetar och diskuterar ständigt förbättringar i rutiner för hur patienter ska informeras för att undvika missförstånd varigenom säkerheten i vården kan bli eftersatt. Vi försöker ständigt förbättra rutinerna för telefonrådgivning och genom dialog försäkra oss om att patienten har förstått informationen. På mottagningen finns även för patienterna väl synlig skriftlig information med instruktioner i syfte:
·       att hänvisa patienten till lämpligast vårdinstans i den händelse egenvård inte räcker till
·       undvika VRI och skydda andra sköra patienter
·       att bidra till ”allmän folkbildning och prevention till skydd för sköra individer”
 
9 Tidskriftshållaren och tidskrifterna är numer borttagna
10 Att mottagningen ger ett åldrat intryck liksom jag själv har inget att göra med kvaliteten.
11 Jag förstår inte vad vårdhygien menar med att inredningen saknar konsekvent planering. Vore tacksam för förtydligande. Mottagningsrummet är inrett enligt direktiv. Hur undertecknad i övrigt har inredningen planerad anstår inte HSF/Vårdhygien att ha synpunkter på.
12 Slitna skåp samt klaffbord numer borttagna/utbytta
13 Skrivbordsstolen i skinnliknande material var främst sliten på grund av att en av medarbetarna ihärdigt gjort rent denna med klorin upprepade gånger. Stolen är nu borttagen/ utbytt.
14 De fem besöksstolarna är likaledes borttagna/utbytta
15 Hög disk på önskemål från personalen och med hänsyn till personalens arbetsmiljö och säkerhet. Vad gäller handikappanpassning var god se särskild skrivelse.
 16  Angående journalförvaring se särskild skrivelse
Mottagningens litenhet och personalens möjlighet till överblick medför att alla journalanteckningar är under betryggande övervakning och därmed omöjliga för obehöriga att få tillgång till. Det är i praktiken inte möjligt för någon obehörig att ”rota i ” pappersjournalerna, mina skåp eller gå in i min lösenordskyddade dator.
Obehöriga personer vistas aldrig ensamma i lokalen. Behörig personal städar exv. själva.  Per definition förstås därav att journalanteckningar alltid är inlåsta när behörig personal inte har uppsikt över dem, enär man i så fall måste ”bryta sig in”. Risken för inbrott har bedömts som liten (larm, läge, bostadslägenheter ikring). Riskanalysens riktighet bekräftas av att endast ett misslyckat inbrottsförsök har gjorts under nu snart 10 års tid. 
Att journaler förvarats i olåsta skåp i verksamhetslokalen innebär på intet sätt att obehöriga har tillgång till dem. Det innebär bara mindre risk för åverkan om trots allt inbrott skulle ske.
För att ändå tillmötesgå HSF`s uppfattning, har låsbara dokumentskåp införskaffats.
Förvisso bedrivs undertecknads verksamhet med offentliga medel enl LOL men utan samverkansavtal med region Stockholm. För undertecknad råder en tveksamhet till om vården som undertecknad bedriver skall anses som offentlig, bara för att den är offentligt finansierad. Detta då samverkansavtal saknas. (se punkt 1) Såvitt undertecknad tidigare har förstått, saknas lagreglering hur privatläkare skall förvara sina journaler och att Arkivlagen därmed inte är gällande.
17 Utan systematisk ordning? Subjektivt tyckande, inget som angår vårdhygien/HSF att ha
synpunkter på.
18 Pappershögarna är inte representativa för den läkarverksamhet som normalt bedrivs i lokalen Högarna utgjordes utav journaler som framplockats utifrån HSF´s anmodan/ begäran om att jag skulle inkomma med 1074 st journalkopior.

 
 
19 Det är inte vårdhygiens/HSF:s uppgift att ha synpunkter på hur personalrummet är organiserat. Något som också påpekades av Öl Mall Kriisa.  Likväl gick hon in personalrummet och inspekterade detta. Huruvida jag vill ha en vilobädd, som bredast 70 cm och som smalast 60 cm med eller utan lakan och tjockt täcke angår inte HSS/vårdhygien. 
 
20 Bordet under sängen utgör ingen arbetsplats. Bordet tjänar till att personalen exv ska ha en plats att fika vid eller exv. koppla upp sig på Facebook/andra sociala medier under sina raster
 
21 Öppen förvaring i hyllor av exv pärmar är åtgärdat.
 
22 Ej representativt för den normala verksamheten. Kylskåpet tjänar syftet att vara förvaringsplats för vacciner i den händelse sådan verksamhet kan bli aktuell. Med hänsyn till det stora antalet extern hjälp som nödgats anlitats, p ga HSF´s begäran/ anmodan. (se punkt 18)  räckte inte utrymmet till för matlådor, mjölk till kaffe mm.
 
23 Löpbandet är inte representativt för den normala läkarverksamheten. Den tjänade syfte att möjliggöra gångträning för mig flera gånger per dag i avvaktan på ryggoperation. Nu borttagen.
 
24 Det rör sig inte om en massagebänk, utan om en undersökningsbrits som även kan användas som främst fotvårdsstol men även massagebänk.
 
25 Åtgärdat, borttaget.
 
26 Säger ingenting om kvaliteten eller funktionen.
 
27 Det angår inte HSF/vårdhygien vad jag har i mina plastpåsar på min mottagning. För HSFs/Vårdhygiens kännedom kan det upplysas om att den ena påsen innehöll plastpåsar och den andra tomma PET-/pantflaskor.
 
28 Det anstår inte HSF/Vårdhygien hur jag organiserar min mottagning.
 
29 Det är uttryckt subjektivt tyckande.
 
30 Olämpliga redskap, borttagna och utbytta mot redskap/material enligt direktiv.
 
31 Fullständigt obegripligt vilka kemiska medel Vårdhygien syftar på.
 
32 Trots att Öl Mallkriisa påpekade att det inte anstår Vårdhygien att ha synpunkter på läkemedel som förvaras på mottagning, i synnerhet inte mina privata. Så inspekterar hon likväl medicinburkarna. Påståendet att dem inte såg fräscha utger subjektivt tyckande.
 
33Mängden privat medicin angår inte HSF/Vårdhygien att ha synpunkter på. 
 
34 Åtgärdat. Numer målade.
 
35 Åtgärdat/borttagna.
 
36 Åtgärdat/borttagna.
 
37 Tvätteriet är ett relativt stort tvätteri som jag uppfattar när jag lämnat tvätt, ca tio anställda.
 
38 Patienter med sår och omläggningsbehov avvisas inte. Dessa hänvisas till bättre skickad mottagning med exempelvis distriktssköterska som kan ta hand om dylik problematik. Detta efter noggrant övervägande vid varje enskilt fall.
 
39 Ren lögn närmast förtal. Undertecknad har inte problem med att ta hand om patienter med känt bärarskap. I det fall patientens hänvisas till annan mottagning så sker detta efter noggrant övervägande och inte pga av bärarskapet i sig. Detta påpekades och betonades mycket noggrant och med skärpa av undertecknad till HSFs/Vårdhygiens inspektörer.                           
 
40 Handlingsprogrammet undviker att ta ställning till riskbeteenden och har därvid stora brister. Se separat skrivelse.
 
41 Utifrån att mottagningens lokal mycket riktigt är otidsenlig avseende antalet toaletter så följer därav självklara begränsningar, se separat skrivelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
42 Förkylda patienter ska i första hand ha egenvård och ska därmed avvisas utifrån vetenskaplig prövad erfarenhet praxis och allmänt sunt förnuft.
43 Felaktigt missuppfattning. De flesta patienter som kommer till mottagningen har en husläkare/husläkarmottagning annorstädes. Men ger uttryck för att inte vara sedda, hörda, förstådda, utredda, optimalt behandlade eller bemötta på ett sådant sätt att de upplever vården tillfredsställande. En stor grupp saknar diagnoser. Då vetenskap och beprövad erfarenhet inte gett en entydig vägledning om vilken diagnos och därmed inte heller behandling som är bäst så önskar dessa patienter en second opinion. De flesta patienter har kontakt med mig under en kortare tid. För att sedan återgå till sin husläkare/VC eller i bästa fall slutar att belasta vården med läkarbesök som ändå inte tycks leda någonstans. En del patienter blir kvar hos mig, majoriteten av dessa skulle jag beskriva som sköra patienter med speciell personlighet. Alternativt komplicerad samsjuklighet eller pga andra behov exempelvis psykisk sjukdom är i behov av kontinuitet och trygghet. 

44 Det är inte HSFS/Vårdhygiens uppgift att ha synpunkter på hur jag har systematiserat, organiserat och planerat min mottagning och detta har ingenting med kvaliteten att göra eller hur vida god vård erbjuds eller ej. Inte heller har ’’trångboddheten’’ betydelse för kvalitén eller om vården ska anses god och säker.

45 Jag avvisar inte patienter utifrån bärarskap, detta är rent förtal. Detta har enligt ovan noggrant framförts till HSF/Vårdhygien. Varför påstående närmast uppfattas som förtal. Formuleringen om att min uppfattning om hygienen skulle vara kopplad till avvisade av patienter med resistent bärarskap eller förkylning är så fördummande av mig i mig profession att jag inte ens borde behöva bemöta påstående.

46 Att kontaminationen kan vara betydande är ett lösryckt påstående som saknar grund då Vårdhygien inte har gjort några som helst mätningar. Och därtill vägrat att komma på uppföljande inspektion efter det att omfattande uppfräschning av mottagningen skett under sommaren 2019.

47 För att tillmötesgå Vårdhygiens uppfattning om golvet har exempelvis golvbeläggningen bytts ut mot golvmattor som nu har uppvikt kant.  Golvet är sålunda åtgärdat.

48 Tvärtom så påpekar jag för Vårdhygien att Vårdhygien inte själva följer Handlingsprogrammet. Det är i det enskilda fallet inte orimligt att hänvisa patienter oavsett problematik, till en annan mottagning som är bättre skickad att ta hand om patientens vårdproblematik i fråga.

49 Vårdhygien har vägrat att komma på uppföljande besök/inspektion sedan omfattande åtgärder och ändrade städrutiner har vidtagits.

50 Undertecknad är ansluten till LOL utan samverkansavtal. Det är därför inte upp till HSF att avgöra om vården utifrån deras synpunkt är representativ eller ej utifrån HSFs värderingar.

51 Samtliga punkter i stycket är åtgärdade.

52 Jag hävdar fortfarande att problematiken kring patienter som inte tillkännagett sitt bärarskap är ett strukturellt och därmed generellt problem som inte bara berör undertecknad. Avslutningsvis påpekar återigen att undertecknad inte är verksam i enlighet med någon som helst slags avtal med Region Stockholm.
Sammanfattning

Åtgärdade punkter
 
Endast pumpflaskan för flytande tvål är
uppsatt. Flaskan med handdesinfektionsmedel står på handfatet. Toalettborste med kopp står
på golvet.(5)
Entrén/väntrummet har vid dörren ett golvraster för att fånga upp grus och
därefter en entrématta med gummerad undersida. (7) 
och i en tidsskriftshållare finns ett flertal väl lästa
tidskrifter.(9)
 
Kvalitet på flera av skåpen och ”skrivbordet” (IKEAs klaffbord
för kök) motsvarar inte professionell mottagningsmöbel. (12)
 
De övriga 5 besöksstolarna – 3 i väntrummet och 2 på motsatta sidan av slagbordet är av
målat böjträ. Kanterna på stolarna är slitna, vilket försvårar bra rengöring.(14)
 
 
öppna hyllor med pärmar och flera olika skåp, både inbyggda och fristående.(21)
 
Ett löpband
står inträngt mellan arbetsbord och fönstervägg och (23)
 
Endast tvåldispensern är upphängd. Flaska med
handdesinfektionsmedel och annan förvaring finns på handfatets kant. (5)
 
som har omfattande
Golvförvaring - hink på rullstativ med moppres,(25)
olämpliga städredskap (30)
Skåpet har
masonitväggar invändigt som är omålade(34).
 
Ovanpå ett av skåpen finns en äldre gireringssåg, vidare en jordglob, golvlampa
och upphängda vykort (35). 
 
Vid föregående besök redovisades långa gardiner, men dessa är nedtagna vid
Besöket(36).
 
Mottagningslokalernas ytor – golv och väggar behöver ses över och
renoveras. Mottagningens möbler, skåp och utrustning bör ses över och
planeras utifrån verksamhetens behov. Öppen förvaring ska minimeras.
Den utrustning och förråd som inte används ska flyttas ur verksamheten.
Städning, rengöring och ytdesinfektion ska ske enligt fastställda rutiner
med bra materialval. Förrådsskåp ska städas regelbundet och produkters
hållbarhet följas upp (51).
 
För verksamheten icke representativ förhållanden
I reception liksom i mottagningsrum och personalrum/kök ses högar med
papper.(18)
 
I ett
inbyggt kylskåp finns livsmedel och drycker i öppnade förpackningar. (22) Ett
I överskåpet ovan diskbänken ses ett
flertal etiketterade öppnade läkemedelsburkar(32),
 
smutsspringor mellan plattorna och smuts i glipor mellan väggsockel och
golvbeläggning(47).
 
Kommentarer som utgör subjektivt tyckande icke relevanta för bedömning om vården är god eller ej
minimalt väntrum (2)
trångt receptionsrum(2).
trångt personal-/vilrum/kök.(2)
Mottagningen ger åldrat(10) och trångt intryck (2). 
Inredning saknar konsekvent planering
för en mottagning (11).
Städutrymmet
ger ett oorganiserat (28) och smutsigt intryck (29)
läkemedelsburkar(32), som inte ser fräscha ut. BTT anger
att dessa är hennes personliga läkemedel. Mängden är betydande (33).
Den granskade läkarmottagningen ger ett osystematiskt, trångt och slitet
Intryck(44).
Kontamination kan vara betydande på grund av trängsel och olämpliga
städredskap och metoder (46).
Verksamheten kan för närvarande knappast uppfylla kraven för god
vårdhygienisk standard (49)
och ge Region Stockholm ett representativt intryck
för god vård (50).
 
Förhållanden som inte anstår HSF/Vårdhygien att ha åsikter om
Då skåpdörrar öppnas ses blandad utrustning utan systematisk
ordning. (17)
I personalrummet/köket finns en inbyggd loftsäng med lakan och tjockt täcke. En
brant trappa med ledstång i mässing leder upp till bädden.(19)
plastpåsar
med oklart innehåll(27)
 
Felaktigheter
specialistutbildning på 1980-talet. Hon har tjänstgjort drygt 25 år på Vårdcentral i
Bredäng. 2010 flyttade hon till aktuell lokal med allmänmedicinsk 1-läkarmottagning
med LOL-avtal. (1)
 
som inte är handikappanpassad(3)
 
Duschplatsen är trångt inrymd mellan vägg och toalett. Denna lösning är olämplig,
då toaletten därmed utgör en bidédusch.(4)
Journalförvaringen är
således oskyddad. (16)
Under sängen finns en
skrivarbetsplats med pappershögar och en skrivbordsstol (20)
 
en massagebänk med
galonklädsel står mitt på golvet och används som undersökningsbrits.(24)
äldre dammsugare(26)
kemiska
medel (31).
 
Arbetskläder uppges bytas dagligen och tvättas av ett mindre tvätteri (37)
 
Patienter med sår och omläggningsbehov avvisas(38).
 
Även patienter mer bärarskap av
resistenta bakterier avvisas oberoende om de har riskfaktorer eller inte(39).
 
Verksamheten hänvisas till de skriftliga riktlinjer som finns i Handlingsprogrammet
för resistenta bakterier(40).
 
Mottagningen ska därför med ledning av handlingsprogrammet
även kunna bereda patienter med bärarskap av resistenta bakterier
vård (41)
 
Även förkylda patienter avvisas (42).
Läkaren anger att majoriteten av de
patienter som besöker mottagningen är kända sedan tidigare, de behöver second
opinion eller har behov av samtal (43).
Läkaren anser att hygienen är god genom att avvisa patienter som
har resistensbärarskap eller har aktuellt pågående förkylning (45)
 
Läkaren BTT framför ståndpunkter om patienter med t ex
MRSA- eller ESBL-bärarskap som inte motsvarar riktlinjerna i
Handlingsprogrammet (48).
 
Med god tillämpning av basal hygien och goda rengörings- och
desinfektionsrutiner av tagytor, bör mottagningen även kunna ta emot
patienter med bärarskap av resistenta bakterier.