Läkare Hornstull - Liten privat mottagning med stora resurser
HSF hänvisar i sitt beslut till nedanstående fyra lagar och paragrafer och bestämmelser som berör:

I. Patientdatalagen 
 3 kap 6 §, om innehållet i journal
 3 kap 10 §, om signeringskravet

II. Lagen om läkarvårdsersättning LOL 
 3 §, om vilken vård som är medicinskt motiverad
 26 §, om min medverkan till att HSF granskar mig

III. Förordningen om läkarvårdsersättning 
 16 §, om vilka åtgärder som inräknas i besöket 
 
IV. Region Stockholm/HSFs anvisningar 


I. Patientdatalag (2008:355)

3 kap. Skyldigheten att föra patientjournal
 
6 §   En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.
Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla
   1. uppgift om patientens identitet,
   2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
   3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,
   4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,
   5. uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samt
   6. uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.
 
Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes. Lag (2014:827).
 
10 §  En journalanteckning ska, om det inte finns något synnerligt hinder, signeras av den som ansvarar för uppgiften.
 
II. Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning LOL
 
3 §   Med vård avses i denna lag medicinskt motiverad vård, behandling eller undersökning som ges av en läkare eller under läkarens överinseende samt rådgivning som lämnas av läkare i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering
26 §   En läkare som begär läkarvårdsersättning ska medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas.
Läkaren ska årligen till landstinget lämna en redovisning med uppgifter om mottagningens personal och medicintekniska utrustning samt om utförda vårdåtgärder och antalet patientbesök.
Läkaren ska på begäran av landstinget lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient och som behövs för kontroll av begärd läkarvårdsersättning.
 
Av 6 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att läkaren också ska lämna uppgifter till hälsodataregister. 9 Senaste lydelse 1995:837. Lag (2009:79).
 
 
III. Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning
 
16 §   Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.
Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning. Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan skall läkaren stå för kostnaden.
 

Provtagningskostnaden för andra laboratorieundersökningar än som anges i bilaga 2 bekostas av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning sker vid ett laboratorium som landstinget har anvisat. Förordning (1996:1360)


IV. Region Stockholm/HSF: Anvisningar

1.1. Endast medicinskt motiverad vård berättigar till läkarvårdsersättning med normalarvode, enkelt arvode eller arvode för telefonrådgivning (eller tillämpligt högre särskilt arvode).

1.5. Provtagning, läkemedelsförskrivning, förnyande av recept etc., eller administrativa åtgärder, berättigar inte i sig till läkarvårdsersättning, oavsett om de sker i nära anslutning till ett patientbesök eller genom telefonkontakt eller annars i patientens utevaro. 1.6. Upprättande av läkarintyg eller utlåtanden berättigar inte i sig till läkarvårdsersättning – oavsett om intyget eller utlåtandet ersätts av försäkringskassan eller annars i patientens utevaro.
 
 1.6. Upprättande av läkarintyg eller utlåtanden berättigar inte i sig till läkarvårdsersättning – oavsett om intyget eller utlåtandet ersätts av försäkringskassan eller ej.
 
1.8. För att utförd och debiterad åtgärd ska berättiga till 3 (13) läkarvårdsersättning enligt LOL och FOL krävs därutöver att debiterande läkare kan styrka samtliga debiteringsförutsättningar genom tydliga noteringar i patientjournalen i varje enskilt fall i enlighet med vad som framgår nedan för respektive arvodesnivån.
 
2.9. För all debitering med normalarvode ska det av patientjournalen tydligt framgå:
1. att det rör sig om ett faktiskt patientbesök (patienten närvarande) och datum för besöket;
2. att det är den debiterande läkaren som genomfört läkarvårdinsatserna under besöket;
3. orsaken till patientens besök (anamnesupptagning), inklusive uppgifter som medför att åtgärden kan bedömas som medicinskt motiverad;
4. att läkarbesöket omfattat antingen undersökning eller behandling med för specialiteten vedertagna metoder, eller medicinsk bedömning och rådgivning/information;
5. vilka specifika vårdinsatser som utförts, inklusive uppgifter som medför att åtgärden faller inom läkarens specialitet och inte kan bedömas som en enkel åtgärd enligt nedan;
6. i förekommande fall vilken medicinsk bedömning som gjorts och de råd/den information patienten erhållit i anledning av bedömningen;
7. att debiterad åtgärd utförts av läkaren i direkt kontakt med patienten; samt bör det även lämnas
 8. uppgift om den tid i minuter som den debiterade läkarvårdinsatsen varat i direkt kontakt med patienten, till styrkande av arvodesnivå.
 
 

10.7. För att läkaren ska ha styrkt sin rätt till debiterat arvode enligt LOL/FOL och för att möjliggöra SLLs bedömning av debiteringen krävs därför att samtliga debiteringsförutsättningarna för varje enskild läkarvårdsåtgärd tydligt framgår av patientjournalen. Uppgifterna ska införas i patientjournalen utan dröjsmål. SLL kommer vid sin bedömning inte att acceptera saknade eller oläsliga journalanteckningar eller ofullständiga noteringar.